Scott Delaney

Scott Delaney

Head of Data, MyState Bank